Leveringsvoorwaarden

                       

van Hans Woudstra, handelende onder de naam CERATO NEDERLAND, gevestigd te 8121 HD OLST aan de Van Laakstraat 31,

hierna tevens aan te duiden met “wij” of “ons”.

 

1                                                                    GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1              Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan.

2              Bijzondere, van onze voorwaarden afwijkende, bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3     Een opdrachtgever die al eerder met ons zaken heeft gedaan en uit dien hoofde kennis heeft kunnen nemen van deze voorwaarden, wordt ook bij latere aanbiedingen en transacties verondersteld op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en de toepasselijkheid daarvan.

4     Wij aanvaarden slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contracts partijen en/of derden, als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. In dat geval blijven onze voorwaarden mede van toepassing; daar waar strijdigheid bestaat tussen onze voorwaarden en die van contracts partijen en/of derden, gelden de onze, indien het gelden van de andere voorwaarden strijdig met onze belangen zou zijn.

2                                                                                       AANBIEDINGEN

1     Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een aanbieding vrijblijvend wordt gedaan en door de opdrachtgever wordt aanvaard, hebben wij het recht binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding de aanbieding te herroepen.

2              Mondelinge aanbiedingen van of zijdens ons zijn niet bindend, tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3              Prijzen voor de ontwikkeling van software worden bij benadering opgegeven.

3                                                                                      OVEREENKOMST

1     De overeenkomst wordt eerst bindend voor ons door onze schriftelijke/mondelinge bevestiging danwel daadwerkelijke uitvoering. De tekst van een schriftelijke orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. Wordt tegen de inhoud van een schriftelijke orderbevestiging binnen acht dagen na ontvangst niet geprotesteerd, dan bindt deze de opdrachtgever.

2     Elke met ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde -dit te onzer keuze- dat ons van

voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te onzer beoordeling. Indien wij dit wensen, kunnen wij van de opdrachtgever een zekerheidstelling verlangen.

3     Details en afmetingen weergegeven in tekeningen, berekeningen, algemene situatieschetsen en gelijksoortige documenten, ingesloten bij de aanbieding of offerte, dan wel vervat in een catalogus, prijslijst of advertentie, alsmede gewichten, afmetingen, elektriciteit, vermogen en alle andere vermelde bijzonderheden zijn slechts bij benadering juist. Wij zijn gerechtigd hiervan af te wijken zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds.

4              Bij annulering van een order door de opdrachtgever zullen alle gemaakte kosten, alsmede schaden en interessen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5     Afspraken of overeenkomsten met onze ondergeschikte medewerkers binden ons niet, voorzover ze door ons niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikte medewerkers zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers die geen procuratie hebben.

6              Wij behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer recht op schadevergoeding.

7     Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons is het opdrachtgever verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met ons gesloten overeenkomsten aan derden – waaronder begrepen met opdrachtgever gelieerde vennootschappen – over te dragen.

8              Indien met twee of meerdere opdrachtgevers gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn dezen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst.

9     Opdrachtgever machtigt ons om de opdracht door een door ons aan te wijzen derde op een in nader overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door ons aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door ons met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

10             De opdrachtgever kan ons verzoeken voor zijn rekening een verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt voor welke wij niet aansprakelijk zijn.

Indien de opdrachtgever aan ons heeft opgedragen een zodanige dan wel een meer beperkte verzekering af te sluiten en wij hebben deze opdracht aanvaard en bevestigd, zullen wij aansprakelijk zijn voor de schaden die voor de opdrachtgever zullen voortvloeien uit het niet ten uitvoer brengen van de ons gegeven opdracht.

4                                                                                            PRIJZEN

1     Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen en onderdelen welke wij van derden betrekken, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachten en/of andere kosten welke door ons niet beïnvloedbaar zijn, verhogingen ondergaan, ook wanneer deze een gevolg zijn van de waardevermindering van de Nederlandse valuta, en ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden. Deze verhogingen zullen dan worden doorberekend.

Prijzen voor ontwikkeling van software worden bij benadering overeengekomen, indien de definitieve prijs nog niet geheel vaststaat.

Reparaties en onderhoud worden in rekening gebracht tegen de gebruikelijke prijzen.

2     Bij een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben de consument en de kleine niet-consument (een onderneming met minder dan 50 personeelsleden) het recht de overeenkomst te ontbinden binnen één week nadat zij kennis hebben genomen van de prijsverhoging en mits nog niet geleverd is. Ingeval van een prijsverhoging welke wij noodzakelijk moeten doorvoeren, kan de overeenkomst niet ontbonden worden.

3              De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal tegelijk met de hoofdsom dienen te geschieden.

4     Tenzij anders overeengekomen, zijn de door ons opgegeven prijzen exclusief de kosten van transport, in- en uitlading, verzekering, BTW, invoerrechten, andere belastingen, rechten of heffingen, alsmede bij detachering de reis- en verblijfkosten.

5                                                                                           LEVERING

1     Het inladen van krachtens een zuivere koopovereenkomst te leveren produkten geschiedt voor ons risico. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop onze produkten zijn geladen in het eerste vervoermiddel. Op dat moment gaat het risico van de produkten over op de koper, tenzij deze consument is.

2              De levertijd van de produkten gaat in op het moment dat wij de opdracht hebben ontvangen. Opgegeven levertijden bevatten geen fatale termijn.

3     De opdrachtgever is verplicht zijn instructies voor de levering volledig en zó tijdig te geven dat wij binnen de overeengekomen termijn kunnen leveren. Verstrekt de opdrachtgever zijn instructies danwel wijzigingen daarin te laat, dan wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd, met dien verstande dat steeds drie werkdagen beschikbaar moeten zijn voor bijvoorbeeld het gereed maken voor verzending. Laat de opdrachtgever na zijn instructies binnen een redelijke termijn te geven, dan hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden en dient de opdrachtgever ons schadeloos te stellen.

4              Wij hebben het recht de produkten vroeger danwel later te leveren dan is overeengekomen.

5              Wij hebben het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen, welke deelleveringen dan als zelfstandige transacties zullen worden beschouwd.

6     Leveringen op afroep hebben een looptijd van maximaal zes maanden na datum van overeenkomst en worden dadelijk gefactureerd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor de goederen na het verstrijken van de looptijd te leveren, dan wel onze kosten in rekening te brengen. Onze kosten bedragen tenminste 15% van de netto waarde van de niet geleverde goederen.

7     Indien buiten onze schuld de produkten niet kunnen worden afgenomen door een opdrachtgever, dient deze in ieder geval het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen, terwijl de produkten tijdens de opslagperiode geheel voor rekening (waarbij wij uit zullen gaan van de algemeen geldende opslagkosten) en risico van de opdrachtgever bij ons blijven opgeslagen.

8     Indien wij niet in staat zijn tijdig onze verplichtingen na te komen, zullen wij de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de termijn waarmede naar redelijke verwachting de termijn van levering zal worden overschreden.

9     Bij niet tijdige levering dienen wij alsnog door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient ons een, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn te worden gegeven waarbinnen wij kunnen leveren, zonder dat wij binnen deze termijn schadeplichtig zijn.

10   Indien er een fatale termijn overeengekomen werd dan wel alsnog een fatale termijn is gesteld door de opdrachtgever, hebben wij het recht om de levering op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden -dit te onzer keuze- indien er sprake is van overmacht o.m. als bedoeld in deze voorwaarden aan onze zijde en wij aldus niet toerekenbaar tekort komen in de uitvoering van de overeenkomst. De duur van de opschorting is afhankelijk van de duur van de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken, met dien verstande dat, indien de omstandigheden langer dan vier weken voortduren, de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. In dat geval zijn wij niet gehouden tot het vergoeden van schade.

11   Indien er een fatale termijn overeengekomen werd of door de opdrachtgever alsnog een fatale termijn werd gesteld waarbinnen wij moesten leveren, en de levering blijft uit, dan zijn wij gehouden tot het vergoeden van de door de opdrachtgever daardoor geleden schade met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden over schadevergoeding is bepaald.

12   De verzending geschiedt op de wijze als door ons is aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. Het transport wordt door ons alleen dan verzekerd, indien de opdrachtgever uitdrukkelijk heeft verzocht voor zijn rekening te verzekeren.

13             Eventuele manco’s dienen op de vrachtbrief aangetekend te worden en binnen 1 dag gemeld te worden.

6                                                                               KWALITEIT EN RECLAMES

1     Wij staan in voor de deugdelijkheid van het door ons geleverde en voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal, in dier voege dat wij bij het juiste gebruik der produkten, gedurende de overeengekomen garantietermijn gebreken aan de geleverde produkten welke uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, kosteloos zullen herstellen of vervangen.

2     Wanneer bij geleverde goederen fabrieks- of eigen garantiebewijzen worden afgegeven, dan zullen wij bevorderen dat de bepalingen daarvan strikt worden nageleefd, tenzij de opdrachtgever, zonder onze uitdrukkelijke toestemming, door derden werkzaamheden aan het geleverde heeft doen verrichten.

3     De goede werking van het geleverde wordt conform de desbetreffende bepalingen in onze prijscouranten, circulaires, contracten en/of offertes gegarandeerd, doch slechts met dien verstande dat wij nimmer aansprakelijk zullen zijn voor bedrijfs- of andere schade, voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.

4              Iedere garantie vervalt wanneer de betalingsvoorwaarden niet nagekomen worden.

5     Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de produkten deze grondig te inspecteren op kwaliteit en/of gebreken en bij aanwezigheid daarvan ons terstond deugdelijk op de hoogte te brengen.

 

 

 

 

Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag der levering ons wijst op gebreken welke bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt danwel dit niet doet binnen acht dagen na ontdekking van overige gebreken, wordt opdracht­gever geacht met de staat waarin de produkten zijn geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

Ieder recht op reclame vervalt na drie maanden.

6              Mocht de opdrachtgever reeds zijn begonnen met de verkoop en/of verwerking van de produkten of deze hebben doorgeleverd, dan verliest hij alle recht op reclame.

7              Wij dienen in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

8              Reclames geven de opdrachtgever geen recht de overeenkomst te (doen) ontbinden of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

9              Retourzendingen dienen te allen tijde franco te geschieden en pas na onze toestemming.

Geleverde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij uitdrukkelijk anders met ons is overeengekomen.

10   Bij gegrond bevonden reclames hebben wij het recht -te onzer keuze- de opdrachtgever een gepaste prijsreductie te geven danwel tot vervanging over te gaan danwel de overeenkomst voor wat betreft de ondeugdelijk geleverde goederen te ontbinden.

7                                                                DETACHERING EN REPARATIES/ONDERHOUD

1              De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens welke wij nodig hebben voor het naar ons oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven detacherings opdrachtopdracht in de gewenste vorm.

2              Wij hebben het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.

3              Wij zijn gehouden de gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals dat een goed opdrachtnemer betaamt.

8                                                                              EIGENDOMSVOORBEHOUD

1              Zolang wij geen volledige betaling van het ons toekomende hebben ontvangen, blijven de geleverde produkten, al dan niet verwerkt en/of gemonteerd, ons eigendom.

2              Ons eigendomsvoorbehoud blijft ook bestaan, indien wij uit andere hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever hebben.

3     Wij hebben het recht onze produkten terug te vorderen en tot ons te nemen en daartoe de bedrijfsruimten van opdrachtgever te betreden, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard, of beslag op zijn goederen wordt gelegd.

4     Alle daden van beschikking met betrekking tot de geleverde produkten, waaronder mede te verstaan het verbinden van die produkten ten behoeve van derden, bijvoorbeeld bankinstellingen, door middel van bijvoorbeeld verpanding, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5     De opdrachtgever dient als een goed huisvader voor onze produkten te zorgen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor tenietgaan, vervreemding of beschadiging vanaf het moment dat deze materialen ons magazijn of bij levering af fabriek de fabriek verlaten en dient wanneer derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen wil vestigen of doen gelden, ons onmiddellijk hiervan in kennis te stellen.

6     Zolang de goederen ons eigendom zijn, mag de opdrachtgever deze slechts in zijn normale bedrijfsvoering be- of verwerken en mag hij deze niet verpanden noch enige derde er enig ander recht op geven. Indien de opdrachtgever de goederen heeft be- of verwerkt, gaat de eigendom van het aldus vervaardigde over op ons, respectievelijk wordt het recht op de koopprijs daarvan terstond en zonder dat enige nadere handeling vereist is aan ons gecedeerd.

9                                                               INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

1     Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot onze of door ons gebruikte programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen enz, worden en blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend ons eigendom, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen enz. van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden. De uitoefening van rechten-openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan ons voorbehouden.

2     Alleen na schriftelijke toestemming waarin duidelijk wordt aangegeven waarvoor dit geldt, kunnen wij de opdrachtgever toestemming verlenen hiervan af te wijken. Dit komt voor in gevallen waarin opdrachtgever een programma, dienst, systeem of advies laat ontwikkelen dat alleen voor zijn bedrijf wordt aangewend.

10                                                            AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

1              Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van :

a.             overmacht zoals in deze voorwaarden is omschreven;

b.             daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c.             onoordeelkundig gebruik van het geleverde of gerepareerde.

2     Wij zijn slechts aansprakelijk, voorzover onze verzekering dit dekt, voor schade aan produkten of eigendommen van of (letsel-)schade bij  opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door onze grove schuld of van hen die door ons te werk zijn gesteld.

3     Voorts zijn wij slechts gehouden tot het vergoeden van maximaal 10% van door de opdrachtgever geleden en door hem aangetoonde schade met als maximum de netto factuurwaarde van de betreffende produkten of reparaties/onderhoud.

4              De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden terzake van onze leveranties.

11                                                                                       OVERMACHT

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de produkten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van de produkten bij transport naar ons of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door onze leveranciers, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in ons bedrijf of in onze middelen van vervoer, danwel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, in het algemeen situaties waarin niet van ons verwacht kan worden dat wij (tijdig) presteren, leveren voor ons overmacht op, welke ons ontheft van onze verplichting tot (tijdige) levering, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Wij zijn in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te onzer eigen beoordeling, om de koopovereenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, danwel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

12                                                                        WANPRESTATIE EN ONTBINDING

1     Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek hebben wij ingeval van wanprestatie van de opdrachtgever ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks te onzer keuze. Wij zijn in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door ons geleden schade.

2     De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten hebben wij eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen welke wij op de opdrachtgever hebben, terstond opeisbaar zijn.

13                                                                                         BETALING

1              Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 8 dagen na factuurdatum.

2              Onredelijke compensatie is niet toegestaan.

3     Indien na de verzending van onze produkten ons bekend wordt dat de opdrachtgever in ongunstige financiële omstandigheden verkeert, zijn wij gerechtigd onmiddellijk hetzij betaling hetzij zekerheidstelling te verlangen.

4     Wij zijn gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de geldende termijn door ons is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

5              Wij zijn voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt, te vorderen.

6              De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €.75,00;

Uit het enkele feit dat wij ons hebben verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

7              Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldatum zijn  alle overige vorderingen, hetzij gefactureerd hetzij niet gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar.

8     Betalingen worden in de eerste plaats aangemerkt als te zijn een voldoening van kosten en rente en strekken vervolgens tot betaling van de verrichte leveringen en werkzaamheden, waarbij de oudste facturen het eerst verrekend worden.

9     Reclames betreffende door ons toegezonden facturen dienen binnen 8 dagen na verzending door opdrachtgever per aangetekend schrijven bij ons te worden ingediend. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht de op de factuur vermelde hoeveelheden en de berekende prijzen zonder enig voorbehoud te hebben goedgekeurd.

14                                                                                TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is behoudens schriftelijk vastgelegde anders luidende bepalingen uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

15                                                                                       GESCHILLEN

1     Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van onze vestigingsplaats, indien wij dit wensen, aanhangig worden gemaakt.

2     Indien wij kiezen voor een niet op grond van de Wet bevoegde rechter hebben de consument en de kleine niet-consument overigens het recht in het voorkomende geval binnen één week nadat wij die keuze aan deze opdrachtgever bekend hebben ge­maakt, ons schriftelijk kenbaar te maken dat zij de volgens de Wet bevoegde rechter prefereren.

Deze algemene voorwaarden kunnen telefonisch via E-mail dan wel via fax ter inzage aangevraagd worden.

veterinary assortiment

Bekijk ons dentaal assortiment

bekijken •
veterinary assortiment

Bekijk ons veterinair assortiment

• bekijken

Hans-Woudstra

“Door mijn jarenlange ervaring ben ik uw partner als het gaat om röntgenapparatuur en praktijk inrichting.”

Hans Woudstra


lees verder

Onze merken

VisiQuick AJAT MLT Girardelli Durr Dental Aribex